image description

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Cevherun Mücevherat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi (Cevherun Mücevherat veya Şirket) olarak siz potansiyel müşterilerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı :

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz’in ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz aşağıda belirtillen amaçlarla, KVKK’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Potansiyel müşterilerimiz için(Üye olan):

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Kimlik (ad soyad)

İletişim (e-posta adresi, telefon numarası (mobil)

İşlem Güvenliği ( Şifre parola)

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik (ad soyad)

İletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)

Pazarlama (Ticari Elektronik İletişim İzni, çerez kayıtları)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Müşterilerimiz için (Üye olmadan ve üye olup):

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Kimlik (ad soyad, TC Kimlik numarası, vergi numarası)

İletişim (Adres bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)

Müşteri İşlem (sipariş/teslimat/fatura bilgileri)

Finans (kredi kart bilgileri)

İşlem Güvenliği ( Şifre parola) (sadece üye olanlar için geçerlidir)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

Kimlik (ad soyad)

İletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası (mobil)

Pazarlama (Ticari Elektronik İletişim İzni, çerez kayıtları, alışveriş geçmişi kayıtları gibi)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 

2.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları :

Cevherun Mücevherat tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinde doldurmuş olduğunuz formlar, çerezler ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar :

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Cevherun Mücevherat’ın Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi No:11 Ofis:304 Çemberlitaş, İstanbul adresine yazılı olarak iletilebilecektir.

 
loader